Disputation Petter B Forsberg

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Enrico Baraldi
  • Telefon: 3091
  • Disputation

Disputation: Petter B Forsberg, avd för industriell teknik, ”Collaboration in practice”. 16 februari kl 13.00, Häggsalen. Opponent: Associate professor Viviane Sergi, Département de management et technologie, Université du Québec à Montréal, Kanada.