Docentföreläsning David Sköld

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80121
  • Föreläsare: David Sköld
  • Kontaktperson: Marcus Lindahl
  • Docentföreläsning

Titel: Dold innovation: Om att upprätthålla innovations- och konkurrenskraft i konservativa marknader

Sammanfattning:

Innovationslitteraturen präglas av ett överhängande intresse för omvälvande förändring. På branschnivå visar sig detta till exempel i hur den framförallt intresserat sig för utvecklingsfaser där konkurrensvillkoren förändras och aktörer slås ut till följd av tekniska framsteg, innan branschen småningom mognar (jmfr. Bergek m.fl. 2008). Som ett eko av Schumpeters idéer om att innovation just har omvälvande effekter på hur en bransch är organiserad – att detta är en slags definierande egenskap för en innovation – tycks denna bias ha trängt undan ett djupare intresse för den dynamik som driver innovation i konsoliderade, mer konservativa och mogna branscher.

En dominerande uppfattning bland dem som trots allt närmat sig ämnet är att organisationer som verkar i dylika branscher tvingas balansera produktinnovationer mot processinnovationer, och därmed odlar en högst begränsad innovationskraft (jmfr. Adner & Levinthal, 2001). Utvecklingen tenderar dessutom att bli teknikdriven, enligt gängse teorier, och orienteras mot en typ av funktionalitet som marknaden sällan efterfrågar – vilket till syvende och sist leder till att ens marknadsposition hotas av nytänkande uppstickare (se, t.ex., Christensen & Raynor, 2003).

Med ett nedslag i elkraftsbranschen, och utvecklingen av kapitalintensiva komplexa tekniska lösningar som lyder under extrema krav på tillförliglighet och lång förväntad livslängd, söker denna föreläsning kasta nytt ljus över hur teknikutveckling bedrivs och hur innovationskraften kan upprätthållas i mogna branscher, trots att marknaden (slutkunder, mellanhänder, etc) aktivt motarbetar sådant som uppfattas som nytt. Mer specifikt diskuteras olika strategier för att utveckla och framförallt implementera ny teknik under marknadens radar, för att snabbt etablera referensprojekt och ge vidare spridning till tekniska lösningar som gör det möjligt att ligga i framkant och hålla konkurrerande aktörer på visst avstånd. Vidare diskuteras en rad olika implikationer som den här typen av dolda innovationsprocesser har på dominerande teoretiska strömningar inom innovationsfältet – på läror om hur innovation ges spridning och tas upp på olika marknader och av olika markandssegment, samt på dominerande teoretiska idéer om hur utbud och efterfrågan på innovation står i relation till varandra.

Datum: 21:e september kl. 15:00 – 16:00 (notera rättelsen)

Plats: Sal 80121, Ångström

Ordförande: Professor Marcus Lindahl

Docenturnämndens representant: Professor Hana Barankova

Information: Föreläsningen ges på svenska