Kursplan för Teknik för förnybar energi

Renewable Energy Technology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG312
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 60 hp i teknik/naturvetenskap. Teknisk termodynamik, Systemanalys med energitillämpningar, Beräkningsvetenskap II. Genomgången kurs i Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar, Elektromagnetism II med elkretsteknik, Programmering i Python.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för tekniska funktionssätt och principer hos olika tekniker för utvinning och omvandling av förnybar energi, samt för hur teknikerna samverkar i större system,
 • matematiskt beskriva och modellera förnybara energiprocesser och utföra beräkningar för olika tekniska lösningar,
 • tillämpa etablerade designprinciper för att utifrån givna förutsättningar utforma system för utvinning och omvandling av en eller flera förnybara energiresurser till el, värme eller mekaniskt arbete,
 • utvärdera och kritiskt jämföra teknisk och ekonomisk nytta hos olika systemlösningar utifrån resurstillgång, energibehov och marknadsförutsättningar.

Innehåll

Kursen behandlar ett antal tekniker för utvinning och omvandling av förnybar energi med tonvikt på aktiv solenergi, vindkraft, vattenkraft, vågkraft och bioenergi. För de olika teknikerna behandlas resurstillgång, systemkomponenter och systemdesign.

Undervisning


Föreläsningar, praktiska laborationer, seminarier samt ett mindre simuleringsprojekt som genomförs i grupp.

Examination


Aktivt deltagande i laborationer och seminarier, muntlig projektredovisning och opponering samt skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Utdelat material