Kursplan för Teknik för förnybar energi

Renewable Energy Technology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG312
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 10, 2009
 • Behörighet: Introduktionskurs till energisystem eller motsvarande kunskaper, Termodynamik, Elektromagnetism II, Strömningslära.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna
- redogöra för tekniska funktionssätt och principer hos förnybara energiprocesser,
- beskriva energiprocessens miljöpåverkan,
- förklara och jämföra olika energianläggningars systemaspekter,
- redogöra för olika byggnadskomponenters inverkan på energianvändning.

Innehåll

Kursen behandlar tekniker för elproduktion med solceller, varmvattenproduktion med solfångare, passiv solenergi genom fönster, bioenergi, vindkraft, vattenkraft, vågkraft, tidvattenenergi, energilagring, särskilt i batterier, samt energieffektivisering i bebyggelse.

Undervisning

Föreläsningar. Övningar. Laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen. För godkännande fordras även godkänd laborationskurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2009

G. Boyle (Ed), Renewable Energy, Power for a Sustainable Future, 2nd Edition, Oxford University Press (2004), Utdelat material

Versioner av litteraturlistan