Kursplan för Solenergitekniker för elgenerering

Solar Energy Technologies for Electricity Production

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE678
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-08-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive 20 hp inom elektroteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • redogöra för de tekniska och fysikaliska principerna för solceller,

 • utföra mätningar på, och utvärderingar av, olika solenergitekniker,

 • dimensionera ett solcellssystem utgående från behov, med hjälp av beräkningar och simuleringsprogram,

 • redogöra för tekniska och socioekonomiska frågeställningar om solenergi på ett kortfattat och begripligt sätt med hjälp av poster, Power Point eller liknande, på engelska.

Innehåll

Solinstrålning: Solinstrålningens egenskaper. Absorption i atmosfären. Spektral fördelning av solljuset.
Koncentrerad solkraft (CSP): Översikt över de olika komponenterna och dessas funktion. Exempel på CSP-system i världen.
Solceller: Solcellens funktion. Våglängdskänslighet. Koncept för att öka solcellernas verkningsgrad. Olika solcellsteknologier och metoder för tillverkning. Beräkningar och dimensionering av solcellssystem.
Solcellsmoduler: Seriekoppling av solceller till moduler. Modulernas funktion, systemkomponenter.
Aktiv solenergi i system: Hur storskalig användning av aktiv solenergi är möjlig i Sverige; att sälja och köpa värme och elektricitet. Storskaligt införande av solceller; nätaspekter. Analys och simulering av ett system, samt redovisning av resultat, i grupper om 2-3 studenter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier i form av räkneövningar och diskussioner, samt laborationer och datorsimuleringar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3,5 hp) och redovisning av gruppuppgift (1,5 hp). För godkänt resultat fordras även godkända laborationer och datorsimuleringar.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE028 eller 1TE206, Solenergi - teknik och system.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.