Kursplan för Tunnfilmsteknik II

Thin Film Technology II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE741
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-05-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2015
 • Behörighet: Tunnfilmsteknik I
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • bedöma möjligheterna och identifiera praktiska svårigheter för filmdeponering utifrån verkliga applikationer,
 • planera den sekvens av operationer som krävs för att utföra deponering i en verklig situation,
 • redogöra för vilka olika typer av utrustning som är nödvändig och deras syfte i processerna,
 • utföra deponering av beläggningar med de viktigaste deponeringsteknikerna.

Innehåll

Studenterna ska i grupp analysera en given industrirelaterad situation där en ytfilm förutsätts vara av intresse. Utifrån detta ske de välja metodik och material samt planera och praktiskt genomföra de förberedande moment och den deponering som krävs för att åstadkomma en lämplig film. Uppföljande analys av filmen ska också utföras.

Undervisning

Demonstrationer och laborativt arbete i grupp under handledning.

Examination

Efter bedömning av utförandet av det laborativa arbetet, en skriftlig rapport av det egna arbetet samt en muntlig presentation av hela projektet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2015