Kursplan för Solenergitekniker för elgenerering

Solar Energy Technologies for Electricity Production

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE678
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektromagnetism, Elkraftteknik, Energisystemfysik/Modern Fysik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de tekniska och fysikaliska principerna för solceller,
 • utföra mätningar på, och utvärderingar av, olika solenergitekniker och relatera dessa till underliggande teorier,
 • dimensionera ett solcellssystem utgående från behov, med hjälp av beräkningar och simuleringsprogram,
 • kommunicera tekniska och socioekonomiska frågeställningar om solenergi på ett kortfattat och begripligt sätt med hjälp av poster, Power Point eller liknande, på engelska.

Innehåll

Solinstrålning: Solinstrålningens egenskaper. Absorption i atmosfären.
Solceller och moduler: Solcellens funktion baserat på halvledarfysik. Olika solcellsteknologier och metoder för tillverkning. Koncept för att öka solcellernas verkningsgrad med hjälp av analys av förluster. Våglängdskänslighet. Seriekoppling av solceller till moduler. Modulens funktion och egenskaper. Skuggning av celler och moduler.
Solcellssystem: Systemkomponenter och deras funktioner, beräkning och dimensionering av solcellssystem. Analys och datorsimulering av ett system. Koncentrerat solljus och koncentrerad solkraft (CSP): Egenskaper hos optiskt koncentrerande system. Solceller i koncentrerat solljus. Översikt över de olika komponenterna i ett CSP system och deras funktion. Exempel på CSP-system i världen.


Aktiv solenergi i system:
Hur storskalig användning av aktiv solenergi är möjlig i Sverige och i världen  att sälja och köpa värme och elektricitet. Storskaligt införande av solceller; nätaspekter.

 

Undervisning

Föreläsningar, seminarier i form av räkneövningar och diskussioner, studiebesök, samt laborationer och datorsimuleringar.

Examination

Muntlig redovisning av gruppuppgift och skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Laborationer och datorsimuleringar (1 hp).
 

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE028 Solenergi - teknik och system eller 1TE206 Solenergi - teknik och system.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Material som tillhandahålls under kursens gång.

 • Mertens, Konrad Photovoltaics : fundamentals, technology and practice

  Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Inc., 2014.

  Se bibliotekets söktjänst