Kursplan för Avancerad solcellsdesign

Advanced Solar Cell Design

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE724
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Förnybar elproduktion A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 180 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Modern fysik och 20 hp på avancerad nivå. Solenergi - teknik och system (kan läsas parallellt).
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera hur olika design påverkar prestandan hos solceller
 • beräkna prestandan hos en solcell med hjälp av simuleringsverktyg
 • separera optiska och elektriska förluster för en solcell
 • jämföra de viktigaste processmetoderna för att tillverka solceller med hög verkningsgrad ur ekonomisk, teknisk och hållbarhetssynpunkt
 • föreslå designförändringar för att minimera förluster
 • värdera av olika modultyper med avseende på funktion, tillämpning, ekonomi och utseende

Innehåll

Tillverkningsmetoder för kisel- och tunnfilmssolceller, inverkan på prestanda. Koncept för hög verkningsgrad på cellnivå för kisel och tunnfilm (punktkontakter, ljusspridning, 3D strukturer, tandem, bandgapsgradering). Avancerade modulkoncept (bakkontakterade solceller, I-modul, flexibla moduler). Simulering av solcellsstrukturer i en dimension med två olika simuleringsprogram.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och datorsimuleringar. Studiebesök. Kursen ges på engelska vid behov.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av simuleringsprojekt (3 hp). Muntlig tentamen av processmetoder och modulkoncept (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Luque, A.; Hegedus, Steven. Handbook of photovoltaic science and engineering

  2nd ed.: Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Material som tillhandahålls av institutionen (föreläsningsanteckningar, vetenskapliga artiklar)