Kursplan för Tunnfilmsteknik II

Thin Film Technology II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE741
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-05-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Genomgången kurs i Tunnfilmsteknik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • bedöma möjligheterna och identifiera praktiska svårigheter för filmdeponering utifrån verkliga applikationer,
 • planera den sekvens av operationer som krävs för att utföra deponering i en verklig situation,
 • redogöra för vilka olika typer av utrustning som är nödvändig och deras syfte i processerna,
 • utföra deponering av beläggningar med de viktigaste deponeringsteknikerna.

Innehåll

Studenterna ska i grupp analysera en given industrirelaterad situation där en ytfilm förutsätts vara av intresse. Utifrån detta ske de välja metodik och material samt planera och praktiskt genomföra de förberedande moment och den deponering som krävs för att åstadkomma en lämplig film. Uppföljande analys av filmen ska också utföras.

Undervisning

Demonstrationer och laborativt arbete i grupp under handledning.

Examination

Efter bedömning av utförandet av det laborativa arbetet, en skriftlig rapport av det egna arbetet samt en muntlig presentation av hela projektet. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019